Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z ogrodzeniem, drenażem i dojściem oraz remontem wewnętrznych dróg, dojść i miejsc parkingowych w miejscowości Wielmoża, Gmina Sułoszowa

Sułoszowa: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z ogrodzeniem, drenażem i dojściem oraz remontem wewnętrznych dróg, dojść i miejsc parkingowych w miejscowości Wielmoża, Gmina Sułoszowa

Numer ogłoszenia: 143793 – 2012; data zamieszczenia: 02.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

ZOBACZ WYNIKI

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sułoszowa, Sułoszowa I 80, 32-045 Sułoszowa, woj. małopolskie, 
tel. 12 3896028, faks 12 3896028 wew. 29.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suloszowa.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.suloszowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z ogrodzeniem, drenażem i dojściem oraz remontem wewnętrznych dróg, dojść i miejsc parkingowych 
w miejscowości Wielmoża, Gmina Sułoszowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest: 2.1 przebudowa terenów i urządzeń sportowych w celu wykonania boiska wielofunkcyjnego 44,00 x 30,00 m 
z oliniowaniem do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki o nawierzchni z trawy syntetycznej krótkiej 20 mm na podbudowie z kruszywa i z drenażem na działkach o nr 5, 8/1 w Wielmoży, Przy realizacji robót budowlanych przewidziano wykonanie: demontaż istniejącego piłkochwytu o wys. ok. 6,0m o łącznej długości ok. 40,00m oraz dwóch bramek stalowych, roboty ziemne i przygotowawcze, wylanie fundamentów (stopy pod słupy ogrodzeniowe, fundamenty pod wyposażenie boisk), zabetonowanie słupów ogrodzeniowych w fundamentach, budowa drogi dojazdowej do boiska, wykonanie podbudowy i nawierzchni boiska, roboty wykończeniowe związane z montażem urządzeń i ogrodzenia, uporządkowanie i zazielenienie terenu, Boisko wielofunkcyjne 
o nawierzchni z trawy syntetycznej krótkiej 20 mm, na podbudowie z kruszyw o łącznej grubości 20 cm, wyposażone w dwie bramki do piłki ręcznej, dwa słupki wielofunkcyjne do siatkówki, cztery stojaki do koszykówki. Dojścia utwardzone o powierzchni 292,50 m2 – projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm na podbudowie betonowej gr. 20 cm. Ogrodzenia o łącznej długości 152,0 m – ogrodzenie panelowe systemowe z kraty zgrzewanej malowanej proszkowo wysokości 4,15 m z dwoma furtkami szer. 1,50 m i jedną bramą szer. 3,50 m. Tereny zielone o powierzchni 152,0 wykonane metodą darniowania. 2.2 budowa drenażu boiska wielofunkcyjnego. Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur 
o średnicach 200 mm .Odwodnienie przewidziano wykonać z rur PVC-U kielichowych typu S kl. SN8 łączonych na uszczelki o łącznej długości 42,85 m oraz rur betonowych 200 mm Drenaż obsługiwać będzie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30x44m. Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo. Drenaż odwadniający zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych śr 92/80 mm z otworami 2,5×5,0 mm 
z filtrem z włókna syntetycznego układanych ze spadkiem 0,4%. Odległość między ciągami drenarskimi wynosi 5 m. Drenaż napowietrzający zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych śr 126/113 mm 
z otworami 2,5×5,0 mm z filtrem z włókna syntetycznego. 2.3 remont dróg, dojść i parkingów do boiska wielofunkcyjnego w Wielmoży. Przewiduje się remont: – parkingów – powierzchnia 305 m2 – dróg dojazdowych – powierzchnia 760 m2 – chodników /dojść/ – powierzchnia 180 m2 Przewiduje się ułożenie nawierzchni w/w elementów w kostki brukowej betonowej gr. 8 i 6 cm. Warstwy podnawierzchniowe z piasku, kruszywa łamanego oraz żużla wielkopiecowego. Jako obramowanie przewiduje się ułożenie krawężników betonowych 20×30 cm i obrzeży trawnikowych betonowych 8×30 cm. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót (zał. nr 7). Należy zastosować materiały wskazane w przedmiarach lub równoważne.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.34.20.00-6, 45.23.24.52-5, 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 15.000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią zał. nr 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony 
   w niniejszym pkt

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji w ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; wyrażające się tym, że jako główny wykonawca budowlany wykonał, co najmniej dwa przedsięwzięcia o charakterze i trudności wykonania takich samych jak zamówione roboty (boiska wielofunkcyjne o wymiarach min. 44,00 x 24,00 m z oliniowaniem do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie z kruszywa i z drenażem). Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca dołączy do oferty wykaz robót wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (zał. nr 5 do SIWZ). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Kierownik budowy; wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę do zatrudnienia kierownika budowy z nie mniej niż pięcioletnim doświadczeniem na tym stanowisku Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią zał. nr 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony 
   w niniejszym pkt

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
   i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
   z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
   w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
   o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
   a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 
   6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: Zmiany ustawowej stawki podatku VAT – jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku; Zaniechania wykonania części robót – zmiana taka spowoduje zmniejszenie zakresu rzeczowego w stosunku do przewidzianych w kontrakcie i związanych z tym robót towarzyszących w przypadku wystąpienia innych prawnych lub technicznych okoliczności uniemożliwiających w sposób obiektywny wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suloszowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sułoszowa; Sułoszowa I 80 32-045 Sułoszowa SIWZ można również odebrać w pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:17.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Sułoszowa I 80 32-045 Sułoszowa – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; Odnowa i rozwój wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ