Budowa przedszkola trzyoddziałowego w miejscowości Sułoszowa I

Budowa przedszkola trzyoddziałowego w miejscowości Sułoszowa I

Najmłodsi mieszkańcy Sułoszowej i okolicy od 1 września br. będą mogli korzystać z nowo wybudowanego przedszkola. Inwestycję zrealizowano dzięki środkom unijnym. Umowę na dofinansowanie projektu przekazał w środę, 9 czerwca, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak.

W gminie obserwuje się znacznie wzrost zapotrzebowania rodzin na usługi opiekuńczo – wychowawcze przedszkola, m.in. z uwagi na spadek bezrobocia i zmiany struktury ludnościowej. Dodatkowo, do tej pory przedszkole w Sułoszowej funkcjonowało w zaadaptowanym budynku po byłej aptece. Mimo licznych remontów, budynek był zupełnie nieprzystosowany do wymogów prowadzenia tego typu placówki. Stąd władze gminy zdecydowały się ubiegać o środki unijne na budowę nowego budynku. Inwestycja kosztowała 3.223.117,72 zł, z czego ponad 2.264.332,25 zł mln zł dołożyła UE. Unijne środki zostały przyznane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013; Działanie 6.2. Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa.

Przebieg procesu inwestycyjnego;

Data wyboru Wykonawcy projektu budowlanego: 12.11.2007 r.; data podpisania umowy dla ww. zadania: 21.11.2007 z BMP – Handel i Usługi w Budownictwie; 26-600 Radom, ul. Ostrowiecka 5/26

Data podpisania umowy z wykonawcą zadania: 02.01.2009 r.; nr Umowy: 342/10/08 z Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych; Stanisław Kozieł z siedzibą w 32-090 Słomniki Orłów 39 a

Przedmiotem projektu jest budowa nowej siedziby gminnego przedszkola publicznego w miejscowości Sułoszowa I. Powyższa inwestycja umożliwi zwiększenie liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na obszarze gminy, w tym niepełnosprawnych. Zastosowanie innowacyjnych technologii proekologicznych pozwoli także na funkcjonowanie placówki w sposób minimalizujący ewentualne zanieczyszczenia powstające podczas naturalnej eksploatacji budynku (ogrzewania, wytwarzania zanieczyszczeń kanalizacyjnych) Prace inwestycyjne obejmą swoim zakresem:

 • roboty budowlane odnośnie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych (w tym wznoszenie ogrodzenia, budowa placu zabaw, nawierzchnie z kostki betonowej, zieleń);
 • przebudowa istniejących kabli SN i NN;
 • montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych (w tym domofonowej);
 • montaż instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania;
 • budowa kotłowni gazowej dla budynku przedszkola;
 • roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania ścieków / roboty budowlane w zakresie rurociągów do przesyłu wody (przyłącza wodociągowe i sanitarne);
 • hydraulika i roboty sanitarne / ułożenie upustów hydraulicznych (instalacja sanitarna wewnętrzna i zewnętrzna);
 • instalacja wentylacji mechanicznej wraz z rekuperatorami;
 • montaż kolektorów słonecznych – 10 szt.;
 • zakup wyposażenia technicznego dla poszczególnych pomieszczeń przedszkolnych.

Konieczność przeprowadzenia przedmiotowej inwestycji na terenie Gminy Sułoszowa wynika w głównej mierze ze:

 • złego stanu technicznego obecnej siedziby gminnego przedszkola publicznego;
 • rosnących potrzeb lokalnej społecznej dotyczących dostępu do opieki przedszkolnej.

Zaadaptowanie 1994 roku budynku byłej apteki na przedszkole (wcześniej mieściło się ono w prywatnych lokalach) stanowiło rozwiązanie tymczasowe ze względu na konstrukcyjne ograniczenia obiektu, w tym:

 • niedostosowanie obiektu pod względem sanitarnym do pełnionym przez niego funkcji przedszkolnych (m.in. zbyt mała ilość i powierzchnia węzłów sanitarnych);
 • małą powierzchnią użytkową umożliwiającą funkcjonowanie jedynie dwóch oddziałów – łącznie 50 dzieci;
 • brak wystarczającej liczby pomieszczeń – brak sali do zajęć ruchowych;
 • bariery architektoniczne nie pozwalające na przyjmowanie dzieci z niepełnosprawnością ruchową;
 • zbyt małą powierzchnią placu zabaw.

W wyniku realizacji inwestycji powstaną następujące produkty:

 • Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury przedszkolnej:                1 szt.
 • Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury przedszkolnej:      894,48 m²

Dane techniczne budynku:

 1. Pow. zabudowy            797,97 m2
 2. Pow. całkowita             894,48 m2
 3. Pow. użytkowa 894,48 m2
 4. Kubatura                      4.964,00 m3
 5. Ilość mieszkań —–
 6. Ilość kondygnacji         2 +poddasze nieużytkowe
 7. wysokość budynku do kalenicy +8,43 m

Ponadto osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

 • Wyposażenie pomieszczeń poszczególnych przedszkolnych:                            314 szt,
 • Kolektory słoneczne:                                                                                       10 szt.,
 • Rekuperatory:                                                                                                 2szt.;
 • Tablica informacyjno-pamiątkowa dotyczące udziału środków UE w projekcie:   1 szt.,

Wśród rezultatów projektu wskazać można:

 • Liczbę osób korzystających z wybudowanych /przebudowanych/ rozbudowanych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej:          75 dzieci; 
 • Liczbę stałych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu:    3 etaty.

Osiągnięte rezultaty przyczynią się do wypełnienia celu głównego projektu, jakim jest:

 • zwiększenie liczby dzieci objętych edukacją przedszkolną, w tym dzieci niepełnosprawnych;
 • poprawa bezpieczeństwa sanitarnego oraz BHP podopiecznych i pracowników placówki;
 • zapewnienie wysokiej jakości edukacji wspierającej indywidualny rozwój dzieci (także niepełnosprawnych) poprzez odpowiednie zaprojektowanie i wyposażenie pomieszczeń przedmiotowego projektu.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie rodziców umieszczeniem dzieci w przedszkolu od 1 września w nowym przedszkolu zostaną uruchomione 4 oddziały (jeden oddział będzie umieszczony na jadalni – dzieci będą spożywać posiłki w salach).

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ