Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający:
Gminy Sułoszowa

ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa
tel./fax.: 123896028 wew. fax 29
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie: 

  1. Przedmiot zamówienia:

wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością osób fizycznych oraz Gminy Sułoszowa w następującym zakresie:

- wykonanie ustalenia przebiegu granic działki drogowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1930 położonej w obrębie Sułoszowa I Gmina Sułoszowa z działkami przyległymi, na odcinku od działek nr 1135/2 i nr 1136/3  do działek nr 1601/1 i nr 1591 .

Oczekiwany termin wykonania powyższych prac geodezyjnych:  -  6 – m-cy  od daty podpisania umowy,
Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

      2.     Sposób obliczania ceny:należy podać cenę za zrealizowanie zamówienia z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz wartości brutto. Zamawiający wybierze tych oferentów lub oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę.

      3.   Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

      4.  Oferta Wykonawcy powinna obejmować:

-       nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,

-       okres związania ofertą - 14 dni od upływu terminu składania ofert,

-       czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,

-       uprawnienia w zakresie wykonywania powyższych prac,

-       zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-       powinna być złożona w języku polskim,

-       inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje

       5. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca

          6. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu  pok. Nr 25 lub drogą mailową na adres: gmina@Sułoszowa.pl    

Termin składania ofert: do 26.05.2017r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy Sułoszowa).

       7.  W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z P. Haliną Postół,

pod numerem tel.: 12 3896028 wew. 22  lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

       8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.