Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Zarządzenie Nr 15/2017

Wójta Gminy Sułoszowa

z dnia 11maja 2017r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy

Sułoszowa przeznaczonych do sprzedaży i najmu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.2147 z późn. zmian.), art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. , poz. 446 z późn. zmian.) – z a r z ą d z a m co następuję:

§ 1.

Ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej jako działka nr 748/1 położona w obrębie Wola Kalinowska oraz nieruchomość jako lokal użytkowy przeznaczony do najmu zlokalizowany w budynku położonym w Sułoszowej ul. Krakowska 6 Gmina Sułoszowa.

Wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Podać do publicznej wiadomości treść w/w zarządzenia poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przez okres 21 dni a także zamieszczenie na stronie internetowej urzędu. Informację o wywieszeniu wykazu podać do wiadomości publicznej w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gminnej,

Budownictwa i Ochrony Środowiska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 15 /2017 Wójta Gminy Sułoszowa

z dnia 11 maja 2017r.

W Y K A Z

nieruchomości położonych w obrębie Wola Kalinowska i Sułoszowa II będących własnością Gminy Sułoszowa przeznaczonych do sprzedaży i najmu.

Lp.

Nr

działki

Pow.

(ha)

Nr księgi

wieczystej

Położenie

i opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Sposób zbycia

Cena

( zł)

1.

748/1

0,0089

KR2P/000

08976/0

obręb

Wola Kalinowska

niezabudowana

Tereny dróg

i ulic publicznych.

Sprzedaż

w drodze

bezprzetargowej

4.134,00

+ 23 %

Vat

2.

982/4

0.0400

KR2P/000

15771/5

obręb

Sułoszowa II

zabudowana

budynkiem po

byłej Aptece.

Tereny zabudowy

mieszkaniowej,

jednorodzinnej

i usługowej położone w otulinie OPN.

Najem lokalu użytkowego

w drodze

przetargu.

czynsz miesięczny 600,00

+ 23%

Vat

1. W siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa zgodnie

z art.35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r.

poz.2147 z późn.zm) w dniach od 16.05.2017r. do 06.06.2017r. wykłada się

do publicznego wglądu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz najmu.

2. Zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 w/w ustawy osoby, którym przysługuje roszczenie

o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz

poprzedni właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w ich nabyciu pod

warunkiem złożenia wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia

wykazu.

Z upływem tego terminu wygasają prawa roszczeniowe do zbywanej nieruchomości.