Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Z a w i a d o m i e n i e

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się 
w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 9 00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3 /.

 

Proponuję następujący porządek obrad :

 

 1. Otwarcie Sesji RG.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok.

 7. Uchwała Zmiany budżetowe.

 8. Uchwała budżetowa na 2017 rok.

 9. Uchwała Wieloletnia Prognoza Finansowa.

 10. Uchwała w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Sułoszowa miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.

 11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/161/2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2016 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/133/2012 w sprawie stawek opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

 13. Odpowiedzi na interpelacje.

 14. Wolne wnioski.

 15. Zakończenie.