Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa, dn. 29.08.2016 r.

Wójt Gminy Sułoszowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułoszowa

Przedmiotem konsultacji jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii 
i propozycji odnośnie Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułoszowa na lata 2016-2024.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Uchwałą nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14.06.2016 r. 
wyznaczono obszar zdegradowany na terenie wsi Sułoszowa oraz Wielmoża. 
Z kolei obszar rewitalizacji, również zatwierdzony ww. uchwałą, składa się z 5 podobszarów:

Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:

1)   mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2)   mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3)   podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4)   podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5)   jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6)   organy władzy publicznej;

7)   podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 10 sierpnia 2016 r. do dnia 12 września 2016 r. do godz. 16:00 w formie:

ü drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

ü drogą korespondencyjną na adres Wykonawcy: IGO Sp. z o.o., ul. Barbary 21a, 
40-053 Katowice,

ü bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Sułoszowa.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie: