Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2021 r. (piątek) o godz. 9 00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

 

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIII/277/2021 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie nabycia przez Gminę Sułoszowa na własność w formie kupna działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1054/1 o pow. 0,0030ha, nr 1056/1 o pow. 0,0210 ha i nr 1060 o pow. 0,0160 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Sułoszowa I, Gmina Sułoszowa.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sułoszowa na własność w formie darowizny działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1054/1 o pow. 0.0090 ha, dz. nr 1055/1 o pow. 0.0210 ha, dz. nr 1060 o pow. 0.0160 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Sułoszowa I przy ul. Wspólnej.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę/zbycie części nieruchomości nr 1145/10 na terenie obrębu Sułoszowa I.
 8. Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 9. Uchwala w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Sułoszowa I.
 10. Uchwala w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Wielmoża dla obszarów znajdujących się w otulinie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.
 11. Uchwala w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Sułoszowa III.
 12. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2021.
 13. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułoszowa.
 14. Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 15. Sprawozdanie z funkcjonowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
 16. Omówienie przygotowań do nowego roku szkolnego.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj