Przycisk.png

Szkody w uprawach - gradobicie 2020

Wójt Gminy Sułoszowa informuje, że w dniu 26 czerwiec 2020 r. powiadomił Wojewodę Małopolskiego o wystąpieniu na terenie gminy niekorzystnego…

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

podworko talentow nivea

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

 

 

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 390 gości oraz 0 użytkowników.

 europejski fundusz spoleczny logo

Projekt „Szansa na rozwój w gminie Sułoszowa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0054/18

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 3/2021

z dnia 18.02.2021r.

 

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUŁOSZOWEJ

ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej pod nazwą "Szansa na rozwój w gminie Sułoszowa"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

 

1. Rodzaj zadania

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje aktywizację społeczno-zawodową dla uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej pod nazwą "Szansa na rozwój w gminie Sułoszowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1. z zakresu następujących zadań publicznych:

Szczegółowy opis zadania:

1.1. Zadanie realizowane będzie dla grup mieszanych osoby fizycznie zdrowe wraz z osobami z niepełnosprawnością w celu integracji i burzenia utrwalonych stereotypów; zadanie zakłada wyrównywanie szans płci poprzez równy dostęp do usług z zakresu aktywizacji społecznej.

1.2. Zakłada się, że uczestnicy wsparcia nabędą nowe umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach kryzysowych, które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie społeczne.

1.3. Kwalifikacja uczestników do zadania będzie odbywała się na podstawie ewaluacji efektów osiągniętych w ramach realizacji Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

Nabycie kompetencji odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi przepisami prawa:

 • Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,
 • Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
  i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
 • Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020,
 • Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 • Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,

1.4. W związku z występującą sytuacją epidemiologiczną Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy przy zastosowaniu wszelkich wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia dotyczących zagrożeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej i stosowania rygorów bezpieczeństwa.

1.5. W związku z występującą sytuacją epidemiologiczną terminy realizacji poszczególnych działań będą ustalane na bieżąco.

1.6. Podział zadania:

1. Podzadanie 1. Wsparcie w formach indywidualnych – rehabilitacja (fizjoterapia),

1) Zabiegi obejmują realizację następującego zakresu:

LP

NAZWA ZABIEGU

ILOŚĆ

1.

TERAPIA SENSOMOTORYCZNA

20

2.

KINEZYTERAPIA INDYWIDUALNA

88

3.

TERAPIA MANUALNA

65

4.

SONDA LASEROWA

20

Warunki realizacji usługi:

 • Usługa realizowana w pomieszczeniach udostępnionych przez Wykonawcę lub
  w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie gminy Sułoszowa.
 • Pomieszczenie udostępnione przez Wykonawcę na potrzeby realizacji usługi musi znajdować się w odległości nie większej niż 25 kilometrów od Gminy Sułoszowa.
 • Usługa realizowana przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania usług rehabilitacji (fizjoterapii).

2. Podzadanie 2. Szkolenia grupowe – wyjazdowe

1) Zajęcia obejmują realizację następującego zakresu merytorycznego:

a) Wyjazd nr 1. dla 19 UP - osoby dorosłe.

Realizacja szkoleń, z zakresu:

 

Warsztat 1: Poczucie własnej wartości

Zakres wsparcia: rozpoznawanie mocnych i słabych stron; kształtowanie pozytywnej samooceny; rozwój samoświadomości swoich zasobów; jak zwiększyć pewność siebie;  wpływ opinii innych na samoocenę; tworzenie pozytywnych afirmacji; poczucie własnej wartości w relacjach z innymi ludźmi.

Uczestnicy: 19 osób w podziale na 2 grupy, liczba godzin na grupę: 16

 

b) Wyjazd nr 2. dla 38 UP - osoby dorosłe.

Realizacja szkolenia, z zakresu:

Warsztat 2: Trening efektywnego rozwiązywania problemów

Zakres wsparcia: Źródła problemów i ich definiowanie; szkodliwe aspekty nierozwiązania problemu; obszar odpowiedzialności za problem; poszukiwanie skutecznych rozwiązań problemów; metody i narzędzia stosowane w przypadku pojawienia się problemów.

Uczestnicy: 38 osób w podziale na 3 grupy, liczba godzin na grupę: 16

 

2) Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia zapewniona zostanie dla uczestników projektu, 2 pracowników GOPS oraz osób zależnych:

a) Wyjazd nr 1: 9 dzieci,

b) Wyjazd nr 2: 12 dzieci.

3) Warsztaty będą realizowane w formie wyjazdów dwudniowych – terminy do ustalenia.

4) Zakres usługi noclegowo-gastronomicznej obejmuje:

 • Nocleg wraz ze śniadaniem dla osób dorosłych,
 • Nocleg wraz ze śniadaniem dla dzieci,
 • Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) dla osób dorosłych,
 • Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) dla dzieci,
 • Przerwa kawowa ( kawa, herbata, napoje, soki, woda mineralna, owoce, ciastka) dla osób dorosłych,
 • Przerwa ciasteczkowa (ciasteczka, owoce, herbata, napoje, soki, woda mineralna) dla dzieci,
 • Kolacja dla osób dorosłych (najmniej jedna kolacja grillowa na wyjazd),
 • Kolacja dla dzieci (najmniej jedna kolacja grillowa na wyjazd),
 • Sale szkoleniowe każdego dnia – po jednej sali dla każdej grupy,
 • Animator (co najmniej dwie osoby) dla dzieci które nie uczestniczą we wsparciu - opieka nad dziećmi każdego dnia.
 • Ośrodek w którym realizowana będzie usługa noclegowo-gastronomiczna musi spełniać następujące warunki:
 • Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 lub 4 osobowych,
 • Ośrodek dysponuje salami szkoleniowymi udostępnionymi na potrzeby realizacji usługi,
 • Zarówno pokoje jak i sale szkoleniowe udostępnione na potrzeby realizacji usługi znajdują się w jednym budynku.
 • Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizacji usługi wyposażony w łazienkę.
 • Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 200 kilometrów od miejscowości Sułoszowa, kod pocztowy 32-045 (licząc trasę przejazdu autokarem zgodnie ze wskazaniem aplikacji maps.google.pl).
 • Ośrodek dostosowany do wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia dotyczących zagrożeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej i stosowania rygorów bezpieczeństwa.
 • W ramach realizacji usługi Realizator zapewni:
 • Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy
  i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
  i promocji”.
 • Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia.
 • Szkolenie realizowane przez osoby posiadające doświadczenie w realizacji szkoleń.
 • Czas trwania: godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.

1.7.    Metody realizacji zajęć:

 1. zajęcia grupowe;

1.8. Kontrola realizacji zadania.

 1. Kontrola realizacji zadania może odbyć się na każdym etapie realizacji,
 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć dla każdego uczestnika z przebiegu realizacji poszczególnych etapów wsparcia, na wzorach przekazanych przez Zleceniodawcę.
 3. Dokumentacja realizacji zadania, a także miejsca realizacji zadania muszą być prawidłowo oznakowane zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego 

2.1. Na realizację zadania publicznego przeznaczono kwotę w wysokości: 108 000,00 zł.

2.2. Suma środków finansowych wydatkowanych na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej /aktywizacji społecznej / w roku 2020 wyniosła 142 210,44zł.

3. Zasady  przyznawania dotacji oraz zasady i warunki zlecania realizacji zadania.

 • Podmiot ubiegający się o dotację jako oferent musi posiadać doświadczenie
  w realizacji konkursów dotacyjnych adresowanych do organizacji pozarządowych
  i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 • Umowa zawarta z oferentem określi warunki merytoryczno - finansowe realizacji  zadania, jego kontroli, trybu, terminu rozliczenia i sprawozdania z jego realizacji.
 • Zleceniodawca przewiduje możliwości dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami określonymi w ramach oferty do kwoty nie przekraczającej 30% wartości zadania, przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu w ramach danego zadania możliwe są bez ograniczeń.

4. Termin i warunki realizacji zadania.

4.1. Realizacja zadania nie może rozpocząć się wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie może trwać dłużej niż do 20.06.2021 r.

5. Termin i sposób składania ofert.

5.1.Oferty należy złożyć na wniosku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznegoz dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057z późn. zm.)

5.2. Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny dokument określający osobowość prawną np. odpis z KRS, wydany
  w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia oferty;

5.3. W przypadku składania kopii dokumentów wymienionych powyżej dokument musi zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem. Kopię dokumentów może potwierdzić:

- osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym,

- inne osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu,

- notariusz.

5.4. Oferta powinna być zgodna z przedmiotem działania organizacji pozarządowej określonym w jej statucie;

5.5. Oferta powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

5.6. Oferty na realizację zadań publicznych, których mowa w ustawie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:

- uzupełniania brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy nie została ona podpisana przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

- złożenia podpisu pod załącznikami do oferty przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

- poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań lub inną osobę wymienioną pkt.3 ust. 3.

- uzupełnienia o sprawozdania merytoryczne i finansowe.

5.7.Braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać
w terminie 3 dni od daty podjęcia informacji o konieczności dokonania uzupełnienia oferty.

5.8. W przypadku nie usunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

5.9. Oferty należy składać do dnia 11.03.2021 do godziny 9.00 wraz  z wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie, osobiście lub za pośrednictwem poczty  na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa (pokój nr. 8).

5.10. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert  oraz  termin dokonania wyboru ofert. 

6.1. Wybór ofert dokonany będzie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.03.2021 godzina 10.00.

6.3. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spełnienie następujących wymogów (zawartych w ogłoszeniu o konkursie ofert) :

6.4. Przy rozpatrywaniu ofert oceniana będzie:

- możliwość realizacji danego  zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: (0-10 punktów)

- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji danego zadania publicznego,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:  (0-10 punków)

- proponowana jakość wykonania danego  zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne: (0-10 punków)

- uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, na realizację zadania publicznego: (0-10 punków)

- uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową i/lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków: (0-10 punków)

- realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. (0-10 punków)

6.5. W konkursie nie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

6.6. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie nie przekraczającym 3 tygodni od upływu terminu do składania ofert.

6.7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej GOPS oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Załączniki:

 • Oferta – wzór
 • Umowa – wzór
 • Sprawozdanie – wzór

 

Publikacja:

 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Strona internetowa: suloszowa.pl
 • Tablica ogłoszeń w budynku.

zakup-sredniego-samochodu-rat-gas-dla-osp-wielmoza-wartosc-inwest-96592000-finansowany_1.jpg

Tablica_informacyjna___remizy_2020.jpg

projekt kompetencje kluczem do sukcesu

projekt weze strazackie

projekt wsparcie przedszkolakow w gminie suloszowa mid

Zakup sredniego samochodu ratowniczo tablica na strone internetowa

Tablica informacyjna Malopolskie Remizy 2019 OSP Wielmoza

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies