Urząd Gminy Sułoszowa

32-045 Sułoszowa
ul. Krakowska 139

tel: (+48 12) 3896028 fax: (+48 12) 3896028 wew. 29
e-mail: gmina@suloszowa.pl

konto bankowe (podstawowe):
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001 

godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 9:15 - 17:15
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30

Wójt Gminy: Stanisław Gorajczyk
Zastępca Wójta: Marek Szymański

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

baner pociag do kariery

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 953 gości oraz 0 użytkowników.

Sułoszowa, dn. 10.07.2012r.

UG.6220.2.05.2012

Postanowienie

 Na podstawie art. 63 ust. 1, 4, art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr. 199, poz. 1227/ w związku z art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. Nr. 98 z 2000r, poz. 1071 z późn. zm/ po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

postanawiam

 1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1145K w miejscowości Sułoszowa II, Gmina Sułoszowa”.

 2. określić zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w oparciu o opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (OO.4240.182.2012.EK z dnia 36.06.2012 r.).

Raport powinien zawierać i spełniać wszystkie wymagania określone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

W szczególności raport winien zawierać:

 

 • informacje dotyczące przewidywanej ilości powstających ścieków opadowych i roztopowych przy przyjęciu miarodajnego deszczu uwzględniającego charakter odbiorników, wielkości i rodzaju zanieczyszczeń w ściekach opadowych i roztopowych, wynikających z charakteru planowanej inwestycji,

 • sposobu odwodnienia terenu inwestycji, który gwarantowałby zebranie i oczyszczenie wszystkich ścieków wraz z uwzględnieniem sytuacji awaryjnych. Należy także dokonać oceny funkcjonowania planowanego systemu odwodnienia, gwarantującego odprowadzenie wód opadowych z terenów przyległych,

 • propozycje zastosowania optymalnych rozwiązań zabezpieczających tereny sąsiednie przed podtopieniami,

 • w raporcie należy zwrócić uwagę na przewidywane natężenie ruchu samochodów po drodze, ochronę istniejącej zabudowy podlegającej ochronie akustycznej,

 • należy przedstawić analizę ewentualnych konfliktów społecznych.

Uzasadnienie

W dniu 23.04.2012 r. na wniosek Pana Józefa Matli zam. ul. Podedworze 8/26, 30-686 Kraków (pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Krakowie przy ul. Włościańskej 4) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1154K w miejscowości Sułoszowa II, Gmina Sułoszowa.

Przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem podprogowym (Dyrektywa 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE l 1985.175.40 ze zm.)), a zatem zamierzone przedsięwzięcie inwestycyjne kwalifikowane jest zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 3 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60 „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-58 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

Organ wydający decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych na realizację przedsięwzięcia zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko właściwych organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W związku z powyższym na podstawie art. 64 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Sułoszowa pismem znak: UG.6220.2.05.2012 z dn. 25.04.2012 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydając opinie sanitarną z dnia 10.05.2012 r. (data wpływu 17.05.2012 r.) znak NZ-PZ-420-76/12, ZL/2012/04/1466 uznał, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 26.06.2012 r. (wpływ 28.06.2012 r.) znak OO.4240.1.182.2012.EK stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia, planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącej drogi powiatowej nr 1154K łączącej się z drogą wojewódzką nr 773 w Sułoszowej II na długości około 1 km (938 m) i szerokości od 3,50 m do 5,5 0 m. Całość inwestycji obejmuje działki nr 971, 972, 973/1, 973/2, 1263, 1264, 1143/4, 1143/5, 1143/6, 1143/7, 1143/8, 1143/9, 1144/1, 1144/2, 1145/5 w miejscowości Sułoszowa II w Gminie Sułoszowa, powiat krakowski. Droga powiatowa nr 1154K przebiega od drogi wojewódzkiej nr 773 w m. Sułoszowej II do m. Przeginia. Droga powiatowa w obecnym stanie od drogi wojewódzkiej do miejsca przy budynku nr 152 posiada jezdnię asfaltową. Od budynku nr 152 do końca zabudowań (budynek gospodarczy na działce 973/1) droga jest utwardzona tłuczniem, natomiast za zabudowaniami droga posiada nawierzchnię ziemną. Poza zabudowaniami przebiega pomiędzy polami ornymi.

W ramach przedsięwzięcia projektuje się jezdnię o szerokości 3,5 m z mijanką po prawej stronie drogi o długości 25 m. Pozostały odcinek drogi powiatowej objęty wnioskiem projektuje się 
o szerokości 5,5 m.

Na początkowym odcinku ok. 250 m w celu odprowadzenia wody deszczowej projektuje się kanalizację deszczową, która będzie włączona do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 500 mm zlokalizowanej na działce nr 1263. Woda deszczowa zostanie zebrana poprzez korytka drogowe do studzienek ściekowych i dalej odprowadzana do kanalizacji. Ilość wód deszczowych odprowadzana do projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi 131 dm³/s. Po prawej stronie drogi projektuje korytko się na długości ok. 102 m z wyłączeniem mijanki oraz rów przydrożny trawiasty na odcinku ok. 19 m. Pozostały odcinek drogi około 770 m odwadniany będzie zasadniczo poprzez lewostronny rów przydrożny trawiasty o długości ok. 620 m. Z prawej strony drogi występuje rów przydrożny trawiasty na odcinku ok. 20 m przed projektowanym przepustem.

Pomiędzy projektowaną jezdnią a rowem projektuje się pobocze ziemne o szerokości 0,5 m.
Na odcinkach drogi bez rowu również projektuje się pobocze ziemne. W drodze zostały zaprojektowane dwa przepusty drogowe, betonowe o średnicy Ø 600 mm. Wody opadowe z przepustów kierowane są do istniejącej naturalnej zlewni. Obszar zlewni tworzą łąki i pastwiska.

Powierzchnia zajmowana pod projektowanie wyniesie ok. 8300 m².

Droga powiatowa wyznacza granicę pomiędzy otuliną Ojcowskiego Parku Narodowego, 
a otuliną Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.

Odległość inwestycji do obszaru Natura 2000 wynosi ok. 2,6 km.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Sułoszowa w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania zgodnie z wykazem w aktach sprawy

 2. a/a

Sułoszowa, dn. 14.02.2011r.
UG-7624/2/M/09/10

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 113 § 1, 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm./,

postanawiam

sprostować oczywiste omyłki pisarskie w decyzji z dnia 13.05.2010r. znak: UG-7624/2/M/09/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji dla miejscowości Wielmoża”
- na stronie 4 w/w decyzji skreślić działkę nr 1920, natomiast wpisać działkę nr 2371.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydawanych przez ten organ decyzjach. W niniejszej sprawie ze względu na dużą liczbę działek objętych inwestycją nastąpiła omyłka. Należy dodać, że przez tą omyłkę zakres terenowy inwestycji nie uległ zmianie.

Pouczenie

Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Sułoszowa w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:

1/ Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, oraz na stronie internetowej www.suloszowa.pl,
2/ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków,
3/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, 31-060 Kraków, ul. Gazowa 15,
4/ A/a.

Sułoszowa, dn. 24.06.2011r.

UG-7624/5/M/10

Postanowienie

Na podstawie art. 63 ust 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr. 199, poz. 1227/ w związku z art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. Nr. 98 z 2000r, poz. 1071 po zasięgnięciuopinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

postanawiam

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.„Przywrócenie zabudowy turystyczno – wypoczynkowej na wzgórzu Parnas” na działce nr ewid. 1096/3 obręb Sułoszowa I, Gmina Sułoszowa, określając jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stosownie do wszczętego w dniu 27.12.2010 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pani Joanny Mirskiej współwłaściciela firmy AT Architekci Joanna Mirska & Tomasz Gurgul z siedzibą przy ul. Salwatorskiej 25/8, 30-117 Kraków reprezentującej (pełnomocnictwo z dnia 19.07.2010) Pana Janusza Długopolskiego.

W oparciu o opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (OO.4240.59.2011.AK z dnia 30.05.2011 r.) ustalam zakres raportu:

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy:

 1. Przedstawić dokładny opis przedsięwzięcia wraz z towarzysząca infrastrukturą, uwzględnić dojazd do przedsięwzięcia od drogi publicznej.

 2. Przedstawić szczegółowo opis przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tak, aby wykazać zgodność jego realizacji z obowiązującą uchwałą. ( w tym przede wszystkim do realizacji na tym terenie urządzeń turystyki, kultury i sztuki, z przedstawieniem, co w przedmiotowym przedsięwzięciu pełni odpowiednią rolę, realizacji obiektów kubaturowych)

 3. Przedstawić informacje ( oparte o dane literaturowe lub wyniki inwentaryzacji wraz z podaniem zastosowanej metodyki jej przeprowadzenia) o występowaniu na terenie inwestycji i w zasięgu jej oddziaływania gatunków zwierząt, roślin i grzybów oraz siedlisk przyrodniczych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77, poz. 510), gatunków objętych ochroną prawną w Polsce na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r., Nr 220, poz. 2237), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków roślin objętych ochroną (Dz.U. Nr 168, poz. 1764), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. z Nr 168, poz. 1765). Z uwagi na fakt, iż w Parku Narodowym ochronie podlega całość przyrody przedmiotowe informacje winny dotyczyć również gatunków zwierząt łownych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz.U. Nr 45, poz. 433) .

 4. Należy przedstawić ocenę wpływu przedsięwzięcia na ww. gatunki i siedliska przyrodnicze o których mowa w pkt 3 oraz siedliska gatunków stanowiące dla nich miejsca bytowania, żerowania i rozrodu występujące w miejscu inwestycji i w zasięgu jej oddziaływania. W ramach oceny należy również przedstawić analizę i wpływ przedmiotowej inwestycji na możliwość migracji zwierząt, roślin, funkcjonowanie korytarzy ekologicznych w rejonie wzgórza Parnas mającego wpływ na integralność obszaru Natura 2000, parku narodowego lub ich powiązanie z innymi obszarami. Przedmiotowa analiza winna dotyczyć również planowanych do budowy sieci komunikacyjnej oraz jej połączeń z istniejącą siecią drogową. Należy również przeanalizować wpływ presji antropogenicznej na przyrodę parku narodowego i obszaru Natura 2000 po utworzeniu ośrodka zwłaszcza w kontekście wielkości ruchu turystycznego, niekontrolowanego ruchu turystycznego w odniesieniu do pojemności turystycznej obszarów chronionych.

 5. Ocenę, o której mowa powyżej, należy przeprowadzić wraz z analizą kumulowania się oddziaływań. Do oddziaływań skumulowanych należy zaliczyć istniejące zagospodarowanie inwestycyjne, oraz planowane będące w budowie inwestycje zlokalizowane w zasięgu funkcjonowania korytarzy ekologicznych przebiegających w rejonie wzgórza Parnas. Ocenę należy przeprowadzić w oparciu o bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska, emisji.

 6. Należy przedstawić przewidywane działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 
  w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz Parku Narodowego oraz integralność tych obszarów

 7. Należy przedstawić analizę wariantową i opisać analizowane warianty 
  z uwzględnieniem wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz 
  z uzasadnieniem ich wyboru.

 8. Należy określić przewidywane oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia awarii.

 9. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
  na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

 10. Przedstawić opis możliwych konfliktów społecznych. Należy wyszczególnić w raporcie przeprowadzone terminy dokonanych konsultacji społecznych, odnieść się 
  do zgłoszonych uwag i przedstawić zaproponowane rozwiązania powstałych konfliktów.

 11. Przedłożyć schemat zagospodarowania terenu w formacie umożliwiającym rozróżnienie poszczególnych elementów infrastruktury.

Uzasadnienie

W dniu 21.12.2010 r. Pani Joanna Mirska reprezentująca Pana Janusza Długopolskiego przedłożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Przywrócenie zabudowy turystyczno – wypoczynkowej na wzgórzu Parnas” na działce nr ewid. 1096/3 obręb Sułoszowa I, Gmina Sułoszowa wraz z informacją o planowanym przedsięwzięciu. Przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 50 a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Organ wydający decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych na realizację przedsięwzięcia zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko właściwych organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W związku z powyższym na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 wyżej powołanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Sułoszowa pismem znak: UG-7624/5/M/10 z dn. 27.12.2010 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydając opinie sanitarną z dnia 13.01.2011 r. (data wpływu 19.01.2011 r.) znak NZ-PZ-420-8/11 uznał, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 30.05.2011 r. znak OO.4240.59.2011.AK stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia, planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie ośrodka turystyczno – rekreacyjnego. Ośrodek jest przeznaczony do obsługi gości hotelowych, kuracjuszy, okolicznych mieszkańców oraz turystów zwiedzających okoliczne tereny (m.in.. Zamek w Piaskowej Skale, Ojcowski Park Narodowy). Ośrodek turystyczno – rekreacyjny będzie przeznaczony do obsługi maksymalnie do 100 osób jednorazowo (99 miejsc noclegowych). Całkowita powierzchnia terenu pod inwestycję (budynki, drogi, parkingi, tereny zielone) to 29.279 m2 - około 3 ha, przy całkowitej powierzchni działki 98.874 m2 – około 10 ha.

Ośrodek będzie ogrzewany przy wykorzystaniu gazu ziemnego. Wyposażony będzie 
w 4 kotłownie gazowe o mocy od 350 (3 szt.) do 450 (1 szt.) kW – kotły gazowy kondensacyjne. Będzie to podstawowe źródło energii cieplnej, które będzie wspomagane przez pompy ciepła i kolektory słoneczne.

W celu ochrony powietrza atmosferycznego przed niekorzystną emisją inwestor oprócz kotłowni gazowej służącej do ogrzewania planowanych pomieszczeń i wody użytkowej ma zamiar wyposażyć ośrodek w pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. Pompy ciepła oraz kolektory słoneczne wykorzystują naturalne źródła energii. Urządzenia te są przyjazne środowisku, ekologiczne, bardzo nowoczesne i oszczędne. Instalacje te będą miały za zadanie zmniejszenie zużycia gazu i energii elektrycznej oraz zastąpienie ich odnawialnymi źródłami energii.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko.

Inwestycja ośrodek turystyczno – rekreacyjny nie stanowi zagrożenia dla ochrony powietrza.

Lokalizacja działki inwestycyjnej graniczy z terenami Ojcowskiego Parku Narodowego. Ojcowski Park Narodowy posiada status obszaru Natura 2000 o nazwie – Dolina Prądnika 
i kodzie obszaru – PLH 120004. Obszar ten zajmuje powierzchnię 2.180,2 ha i należy do regionu biogeograficznego kontynentalnego. Należy też do obszarów spełniających kryteria obszarów o znaczeniu Wspólnotowym (OZW) – dane wg. standardowego formularza danych Natura 2000.

Pod budowę ośrodka hotelowego zamierza wykorzystać tylko 30% działki inwestycyjnej

(około 3 ha). Pozostałe 7 ha zamierza zagospodarować terenami zielonymi (roślinność rodzima – Ojcowski Park Narodowy), tak aby pozostawić wolny teren od zabudowy oraz umożliwić bytowanie i żerowanie zwierząt żyjących w Ojcowskim Parku Narodowym. W ten sposób zostanie utrzymany korytarz ekologiczny, pozwalający na swobodne bytowanie 
i żerowanie fauny i flory Ojcowskiego Parku Narodowego.

Na podstawie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz kierując się uwarunkowaniami związanymi z kwalifikowaniem tego przedsięwzięcia do mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko uznano, że przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pouczenie

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Sułoszowa w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania zgodnie z wykazem w aktach sprawy

 2. a/a

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies