Dofinansowania z Budżetu Państwa

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Umowa o udzielenie dotacji nr: VI/48/RO/23 z dn. 20.06.2023 r.

Tytuł projektu:Modernizacja dróg  dojazdowych do gruntów rolnych, Gmina Sułoszowa

 1. droga Graniczna nr działki 1672, 1471/2, 1931, 1700/18 w Sułoszowej o długości 540 mb
 2. droga Wąwozowa nr działki 1905/5 w Sułoszowej o długości 420 mb

 Wartość zadania: 447 283,56 PLN

Wartość dotacji: 208 509,00 PLN

Okres realizacji Projektu wynosi:

 • Rozpoczęcie: 03.07.2023 r.
 • Zakończenie: 16.10.2023 r.

 Cele projektu oraz planowane efekty: modernizacja nawierzchni jezdni – 2 920 m2.


Projekt dofinansowany z
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tytuł projektu:Remont drogi gminnej 602007K w km od 0+000,00 do km 1+212,57 w miejscowości Wola Kalinowska, Gmina Sułoszowa

Umowa o dofinansowanie nr: WR-VI.807.5.130.2023.IK.MAL z dn. 17.05.2023 r.

Wartość projektu: 746 043,52 PLN

Wartość dofinansowania: 484 928,00 PLN (59,66% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu wynosi:

 • Rozpoczęcie: 05.05.2023 r.
 • Zakończenie: 05.09.2023 r. 

Cele projektu oraz planowane efekty:

 • Wytyczenie w terenie – 1,213 km;
 • remont nawierzchni jezdni – 3 645 m2;
 • Organizacja ruchu (wykonanie progu zwalniającego kpl. 1, oznakowane);

Logo Polskiego Ładu oraz logo Banku Gospodarstwa Krajowego

Projekt dofinansowany z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tytuł projektu: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sułoszowej, wraz z montażem instalacji OZE

Promesa nr: Edycja2/2021/7357/PolskiLad z dn. 31.03.2023 r.

Wartość projektu:               9 889 200,00 PLN

Wartość dofinansowania:   8 330 000,00 PLN (84,23% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu wynosi:

 • Rozpoczęcie: 11.04.2023 r.
 • Zakończenie: 10.12.2024 r.

 Cele projektu oraz planowane efekty:

Zadanie polega na rozbudowie budynku szkoły o dodatkowe skrzydło z kuchnią, jadalnią i salami lekcyjnymi wraz z wyposażeniem oraz przebudowie istniejącego budynku szkoły polegającej na: naprawie hydroizolacji fundamentów, termomodernizacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie posadzek, częściowej wymianie pokrycia, dostosowaniu budynku do wymagań p-poż oraz łazienek dla potrzeb niepełnosprawnych. Planowane jest zagospodarowanie terenu, kanalizacja deszczowa oraz montaż na dachu południowym sali gimnastycznej instalacji fotowoltaicznej o mocy od 40-45kVa.


Logo Polskiego Ładu oraz logo Banku Gospodarstwa Krajowego

Projekt dofinansowany z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tytuł projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Kalinowskiej

Promesa nr: 01/2021/9403/PolskiLad z dn. 23.03.2023 r.

Wartość projektu:               7 938 999,99 PLN

Wartość dofinansowania:   4 370 000,00 PLN (55,04% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu wynosi:

 • Rozpoczęcie: 04.04.2023 r.
 • Zakończenie: 03.10.2024 r.

Cele projektu oraz planowane efekty:

Planowane przedsięwzięcie ma na celu zabezpieczenie procesu oczyszczania przed nierównomiernym dopływem ścieków, usprawnienie gospodarki osadem oraz modernizacje AKPiA i urządzeń sterujących.

W celu realizacji powyższych założeń zaplanowano budowę nowego budynku technologicznego, w którym na poziomie -1 zostaną zlokalizowane zbiornik uśredniający i dwa zbiorniki osadu nadmiernego. Kondygnacja nadziemna składać się będzie z pomieszczeń, do których przeniesione zostaną istniejące urządzenia do oczyszczania mechanicznego i do odwadniania osadu z instalacjami towarzyszącymi oraz nowa instalacją do granulacji osadu. W celu zniwelowania uciążliwości zapachowych przewidziano montaż instalacji dezodoryzacji z biofiltrem kontenerowym. W nowym budynku zaplanowano także lokalizacje wydzielonego pomieszczenia sterowni i szaf elektrycznych.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano także montaż instalacji OZE w postaci paneli fotowoltaicznych o mocy ok. 40kW.


Logo Polskiego Ładu oraz logo Banku Gospodarstwa Krajowego

Projekt dofinansowany z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tytuł projektu:ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 601003K (UL. SZKOLNA) OD KM 0+007,15 DO KM 0+550,27 W MIEJSCOWOŚCI WOLA KALINOWSKA OBRĘB 0005, GMINA SUŁOSZOWA

Promesa nr: 01/2021/9435/PolskiLad z dn. 09.03.2022 r.

Wartość projektu: 3 084 999,99 PLN

Wartość dofinansowania: 2 930 749,99 PLN (95% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu wynosi:

 • Rozpoczęcie: 22.03.2022 r.
 • Zakończenie: 21.10.2022 r.

Cele projektu oraz planowane efekty:

inwestycja zakłada rozbudowę drogi gminnej klasy D, szerokość jezdni bitumicznej 5,0m, budowa chodnika o szerokości 2,0m – nawierzchnia z kostki brukowej, wykonanie pobocza gruntowego ulepszonego z kruszywa, jednostronnego o szerokości 0,75m, wykonanie korytek betonowych typu kolejowego, budowa sieci oświetlenia, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa kanału technologicznego, przebudowa sieci elektroenergetycznej, przebudowa sieci teletechnicznej, przebudowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej.


Projekt dofinansowany z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tytuł projektu:Remont drogi gminnej 601322K w km od 0+000,00 do km 1+921,60 w miejscowości Sułoszowa, Gmina Sułoszowa

Umowa o dofinansowanie nr: WR-VI.807.5.111.2023.IK.MAL z dn. 28.03.2023 r.

Wartość projektu: 1 129 195,82 PLN

Wartość dofinansowania: 673 700,00 PLN (59,66% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu wynosi:

 • Rozpoczęcie: 28.03.2023 r.
 • Zakończenie: 27.07.2023 r.

Cele projektu oraz planowane efekty:

 • Wytyczenie w terenie – 1,922 km;
 • remont nawierzchni jezdni – 5 958,2 m2;
 • remont odwodnienia – 1 180,0 m2;
 • remont przepustów – 3 kpl;
 • Organizacja ruchu (wykonanie progu zwalniającego kpl. 1, oznakowane);

Projekt dofinansowany ze środków FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Tytuł projektu:Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sułoszowej oraz budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielmoży

Umowa o dofinansowanie nr: 2022/0171/3180/Sub/DIS/SP/21 z dn. 23.03.2022 r.

Wartość projektu: 4 271452,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 135 600,00 PLN (50,00% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu wynosi:

 • Rozpoczęcie: 23.03.2022 r.
 • Zakończenie: 30.12.2022 r.

 

Opis zadań inwestycyjnych:

Zadanie Nr 1: Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sułoszowej.

Zaplanowano wymianę nawierzchni sali, wykonanie remontu sanitariatów oraz przeprowadzenie jej termomodernizacji; ocieplenie ścian oraz stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z odwodnieniem i izolacją fundamentów. Zaplanowano dostosowanie sali do potrzeb niepełnosprawnych poprzez poprawę dojścia oraz dostosowanie węzłów szatniowych i sanitariatów.

 

Zadanie Nr 2: Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Wielmoży.

Całość zamierzenia budowlanego zakłada wykonanie następujących robót:

 • Budowa budynku. Zaprojektowano budynek socjalny do obsługi obiektów sportowych wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.
 • Budowa boiska. Zaprojektowano boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej
  o wymiarach 110×61 m (pole gry o wym. 100×55 m).
 • Budowa piłkochwytów.

Projekt dofinansowany z  RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tytuł projektu:Remont drogi gminnej 601327K w km od 0+000,00 do km 0+806,75 w miejscowości Sułoszowa, Gmina Sułoszowa

Umowa o dofinansowanie nr: WR-VI.807.5.125.2022.KK z dn. 23.03.2022 r.

Wartość projektu: 377 721,62 PLN

Wartość dofinansowania: 302 177,00 PLN (80,00% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu wynosi:

 • Rozpoczęcie: 23.03.2022 r.
 • Zakończenie: 22.07.2022 r.

 

Cele projektu oraz planowane efekty:

 • Wytyczenie w terenie – 0,807 km;
 • remont nawierzchni jezdni – 3240 m2;
 • remont pobocza – 782 m2;
 • remont odwodnienia – 3595 m2;
 • remont przepustów – 10 kpl;
 • Organizacja ruchu (wykonanie progu zwalniającego kpl. 1, oznakowane);

Projekt dofinansowany z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tytuł projektu:Remont drogi gminnej 601325K w km od 0+000,00 do km 1+206 (sięgacz w km 0+000,00 do km 0+159,15) w miejscowości Sułoszowa, Gmina Sułoszowa

Umowa o dofinansowanie nr: WR-VI.807.5.107.2022.KK z dn. 23.03.2022 r.

Wartość projektu: 397 808,63 PLN

Wartość dofinansowania: 258 575,00 PLN (65,00% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu wynosi:

 • Rozpoczęcie: 23.03.2022 r.
 • Zakończenie: 22.07.2022 r.

 

Cele projektu oraz planowane efekty:

 • Wytyczenie w terenie – 1,366 km;
 • remont nawierzchni jezdni – 4665 m2;
 • remont chodnika – 13,65 m2;
 • remont pobocza – 10 m2;
 • remont odwodnienia – 87,5 m2;
 • Organizacja ruchu (wykonanie progu zwalniającego kpl. 1, oznakowane);

Projekt dofinansowany z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tytuł projektu:Remont drogi gminnej nr 601308K na odcinku I – w km od 0+000,00 do km 0+082,20,  na odcinku II – w km od 0+082,20 do km 0+835,20, na odcinku III – w km od 0+835,20 do km 1+707,55 w miejscowości Wielmoża, Gmina Sułoszowa

Umowa o dofinansowanie nr: WR-VI.807.5.100.2021.ALo z dn. 09.07.2021 r.

Wartość projektu: 427 890,00 PLN

Wartość dofinansowania: 256 734,00 PLN (60,00% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu wynosi:

 • Rozpoczęcie: 29.04.2021 r.
 • Zakończenie: 28.10.2021 r.

 

Cele projektu oraz planowane efekty:

 • Wytyczenie w terenie – 1,73 km;
 • Frezowanie nawierzchni bitumicznej – 4518 m2;
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej bitumicznej nawierzchni drogi o gr. 4cm – 4518 m2;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej nawierzchni drogi o gr. 5cm – 5817 m2;
 • Remont odwodnienia na długości 100 mb,
 • Organizacja ruchu (wykonanie progu zwalniającego kpl. 2, oznakowane);
 • Uporządkowanie terenu.

Tytuł projektu:Remont drogi gminnej nr 601984K na odcinku I – w km od 0+000,00 do 0+760,00, na odcinku II – w km od 0+760,00 do 1+ 670,70 w miejscowości Wielmoża, Gmina Sułoszowa

Umowa o dofinansowanie nr: WR-VI.807.5.150.2021.ALo z dn. 09.07.2021 r.

Wartość projektu: 394 848,56 PLN

Wartość dofinansowania: 236 909,00 PLN (59,99997% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu wynosi:

 • Rozpoczęcie: 29.04.2021 r.
 • Zakończenie: 28.10.2021 r.

 

Cele projektu oraz planowane efekty:

 • Wytyczenie w terenie – 1,671 km,;
 • Frezowanie nawierzchni bitumicznej – 3485,35 m2;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej nawierzchni drogi o gr. 5cm – 4165,53 m2;
 • ułożenie korytek ściekowych na długości 135 mb,
 • ułożenie przepustów o średnicy 40 cm – 11 mb,
 • Organizacja ruchu (wykonanie progu zwalniającego kpl. 3, oznakowane);
 • Uporządkowanie terenu.
Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ