baner system informacji przestrzennej

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 130 gości oraz 0 użytkowników.

Sułoszowa 29.12.2017 r.

UG – 7624/5/M/10

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz.1 257) oraz art. 38 w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405)

zawiadamiam że przez Wójta Gminy Sułoszowa została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Przywrócenie zabudowy turystycznej na wzgórzu Parnas”

Projekt unijny „ Trampolina do przyszłości”

Zaprasza do udziału w projekcie „Trampolina do przyszłości”- program zwiększający możliwości zatrudnienia osób młodych” POWR.01.02.01-IP.15-12-006/17. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane Z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia z terenu powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego, wielickiego, pozostających bez pracy, nie kształcących się i nie uczestniczących w szkoleniu poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację edukacyjno-zawodową.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

boze narodzenie 2017

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby ten czas był okresem spokoju i refleksji, a nadchodzący 2018 rok przyniósł pomyślność osobistą, radość życia wypływającą z wewnętrznej harmonii, a na co dzień wyłącznie życzliwość od spotykanych ludzi.

Sułoszowa, dnia 21.12.2017r.

  

Urząd Gminy w Sułoszowej informuje iż na zaproszenie do składania ofert z dnia 11.12.2017r. w przedmiocie wykonania podziału 36 działek na poszerzenie drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 755/2 położonej w obrębie Wola Kalinowska Gmina Sułoszowa - złożono 4 oferty. 

Lp.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto w złotych

 

1.

GEODENT

Ewa Rybka

31-232 Kraków

oś. Mozarta 20/11

15 840,00

440,00 ( podział

1 działki)

2.

Mateusz Sito

GEOMATIK

Usługi Geodezyjne

ul. Spacerowa 12

32-048 Jerzmanowice

14 169,60

393,60 ( podział

1 działki)

3.

F.H.U. ORION

Elżbieta Śmiałek

ul. Kościuszki 23

32-100 Proszowice

 

19 260,00

535,00 ( podział

1 działki)

4.

USŁUGI GEODEZYJNE

inż. Krystyna Paszkiewicz

- geodeta uprawniony

ul. Mackiewicza 25/39

31-214 Kraków

10 260,00

285,00 ( podział

1 działki)

 

Wybrano ofertę :
USŁUGI GEODEZYJNE
inż. Krystyna Paszkiewicz - geodeta uprawniony
ul. Mackiewicza 25/39
31-214 Kraków 

Wójt Gminy
mgr inż. Stanisław Gorajczyk

Numer sprawy: 271.WR.20.2017

Sułoszowa, 18.12.2017 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla propozycji cenowej pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pt.: budowa drogi tzw. Południowej w Sułoszowej I w miejscowości Sułoszowa, gmina Sułoszowa.

Sułoszowa, 14.12.2017 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

Proponuję następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie Sesji RG.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

 5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.

 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Sesji rady Gminy Sułoszowa na rok 2018.

 7. Uchwała w sprawie zmian budżetowych.

 8. Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Sułoszowa na 2018 rok.

 9. Odpowiedzi na interpelacje.

 10. Wolne wnioski.

 11. Zakończenie sesji.

Gmina Sułoszowa - ulice