Urząd Gminy Sułoszowa

32-045 Sułoszowa
ul. Krakowska 139

tel: (+48 12) 3896028 fax: (+48 12) 3896028 wew. 29
e-mail: gmina@suloszowa.pl

konto bankowe (podstawowe):
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001 

godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 9:15 - 17:15
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30

Wójt Gminy: Stanisław Gorajczyk
Zastępca Wójta: Marek Szymański

baner system informacji przestrzennej

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 122 gości oraz 0 użytkowników.

MASZ PROBLEM Z BRAKIEM  DOŚWIADCZENIA  ZAWODOWEGO I „PUSTYM” CV          ZMIEŃ TO!
ZAPRASZAMY NA PRAKTYKI W NIEMCZECH Z PRAKTYCZNĄ NAUKĄ JĘZYKA
Instytut InBIT w Krakowie na zlecenie Ministerstwa  Rozwoju realizuje projekt dla osób młodych do 35 roku rozpoczynających życie zawodowe.
Główną barierą w podjęciu pracy jest brak doświadczenia zawodowego  oraz „puste” CV
ZMIEŃ TO Z NAMI!

Sułoszowa, dnia 22.08.2016 r.

GK.271.WR.10.2016

WÓJT GMINY
w Sułoszowej

 

ZAPRASZA

 do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

 

Dostawa materiałów promocyjnych Gminnego Programu Rewitalizacji

Sułoszowa, dnia 22.08.2016 r.

GK.271.WR.11.2016

WÓJT GMINY

w Sułoszowej

 

ZAPRASZA

 do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

 

Remont drogi dojazdowej do pól nr 1930 tzw. „Przyśnice” w obrębie Sułoszowa I

Gmina Sułoszowa

 

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków uprzejmie informuje, że w okresie od września do listopada 2016r. tut. Izba Skarbowa w Krakowie planuje zorganizowanie płatnych praktyk absolwenckich w urzędach skarbowych województwa małopolskiego.
 

Sułoszowa, dn. 29.08.2016 r.

Wójt Gminy Sułoszowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułoszowa

Przedmiotem konsultacji jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii 
i propozycji odnośnie Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułoszowa na lata 2016-2024.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Uchwałą nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14.06.2016 r. 
wyznaczono obszar zdegradowany na terenie wsi Sułoszowa oraz Wielmoża. 
Z kolei obszar rewitalizacji, również zatwierdzony ww. uchwałą, składa się z 5 podobszarów:

 • podobszar 1. Sułoszowa Centrum;
 • podobszar 2. Sułoszowa II;
 • podobszar 3. Wielmoża Szkoła;
 • podobszar 4. Kolonia Długa;
 • podobszar 5. Margiel.

Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:

1)   mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2)   mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3)   podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4)   podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5)   jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6)   organy władzy publicznej;

7)   podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 10 sierpnia 2016 r. do dnia 12 września 2016 r. do godz. 16:00 w formie:

 • spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztatów, umożliwiających omówienie i ocenę projektu dokumentu, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag ustnych oraz składanie ich do protokołu; spotkanie odbędzie się 
  w dniu 06.09.2016 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w sali obrad;
 • zbieranie uwag ustnych w siedzibie Urzędu Gminy w Sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu;
 • zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, 
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:

ü drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

ü drogą korespondencyjną na adres Wykonawcy: IGO Sp. z o.o., ul. Barbary 21a, 
40-053 Katowice,

ü bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Sułoszowa.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 10 sierpnia 2016 r. i po godz. 16:00 w dniu 12 września 
  2016 r.,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji 
  i opinii zgłoszonych ustnie do protokołu).

 

W związku z trwającymi Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie, warto zapoznać się ze stroną internetową na oficjalnej stronie miasta Krakowa:
http://krakow.pl/wazne/202194,1847,komunikat,przeczytaj_koniecznie_.html 
gdzie znajdują się najważniejsze informacje dla pielgrzymów udających się na Światowe Dni Młodzieży - nt. dojazdu i poruszania się po Krakowie, noclegów, wyżywienia, miejsc najważniejszych wydarzeń ŚDM.

Załączniki:
Pobierz plik (przeczytaj-koniecznie-sdm.pdf)przeczytaj-koniecznie-sdm.pdf[ ]0 kB

O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA WIELMOŻA
DLA DZIAŁKI NR 17/4

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz 778) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.oraz Uchwały Nr X/67/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29.09. 2015 roku z późn. zm.

z a w i a d a m i a m

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża dla działki nr 17/4

w dniach od 15 lipca 2016 r. do 12 sierpnia 2016 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa pok.22 w godz. 10:00 – 12:00

Projekt planu, zostanie również udostępniony do wglądu w w/w okresie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sułoszowa tj. www.suloszowa.pl oraz na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce Wójt - Obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 22.07.2016 roku o godzinie 1400, w Sali obrad Urzędu.

Zgodnie z art. 18 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sułoszowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2016r.

Uwagi wnoszone mogą być w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Równocześnie informuję, że:

- zgodnie z decyzją RDOŚ i PPIS w procedurze sporządzania niniejszego planu odstąpiono od sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko;

- z dokumentacją projektu planu, w tym z uzgodnieniami i opiniami RDOŚ i PPIS można zapoznać się w Urzędzie Gminy w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Sułoszowa w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania. Rozpatrzenie uwag nastąpi w formie Zarządzenia Wójta Gminy publikowanego w BIP na stronie internetowej www.suloszowa.pl.

Wójt Gminy Sułoszowa

Stanisław Gorajczyk

Gmina Sułoszowa - ulice